Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Συστάσεις Ιδιοκτησίας

Σε ένα ενιαίο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο (υπό προϋποθέσεις) είτε αυτό είναι αδόμητο είτε υπάρχει κτίσμα εντός αυτού δύναται να δημιουργηθούν περισσότερες ανεξάρτητες και αυτοτελείς ιδιοκτησίες μέσω Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύστασης.

Διακρίνονται δυο κύρια είδη σύστασης ιδιοκτησιών:

  1. Οριζόντια Ιδιοκτησία συστήνεται σε περίπτωση ύπαρξη ενός ακινήτου, όπου οι ιδιοκτήτες του θέλουν να διαχωρίσουν κάθε διαμέρισμα ως αυτοτελή και ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Στην συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, καθορίζονται με σαφήνεια τα όρια των κοινόχρηστων χώρων της οικοδομής, τα όρια των αυτοτελών ιδιοκτησιών, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους στο οικόπεδο και συγγράφεται και ο κανονισμός της Πολυκατοικίας.
  2. Κάθετη Ιδιοκτησία συστήνεται όταν διαχωρίζεται ένα οικόπεδο σε δυο ή περισσότερα ανεξάρτητα και αυτοτελή τμήματα, εντός των οποίων υφίστανται ή πρόκειται να ανεγερθούν ξεχωριστά και ανεξάρτητα κτίσματα. Στην συμβολαιογραφική πράξη σύστασης κάθετων ιδιοκτησιών ορίζονται με ακρίβεια τα όρια κάθε κάθετης ιδιοκτησίας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας της στο ενιαίο οικόπεδο και πολύ συχνά το δικαίωμα δόμησης ή κάλυψης κάθε ιδιοκτησίας.

Η Πράξη Σύστασης Ιδιοκτησίας (Οριζόντιας ή Κάθετης) αποτελεί συμβολαιογραφική πράξη η οποία συντάσσεται σε Συμβολαιογράφο και καταχωρείται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο. Για την σύνταξη της πράξης αυτής απαιτείται να υπάρχει Τοπογραφικό Διάγραμμα του ακινήτου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87, σχέδια Κατόψεων όλων των ορόφων (σε περίπτωση που υπάρχει ή πρόκειται να ανεγερθεί κτίσμα), Βεβαίωση Νομιμότητας για το υπάρχον ακίνητο και Πίνακας Κατανομής Ποσοστών Ιδιοκτησίας. Στον πίνακα αυτό, αναγράφεται το όνομα κάθε ιδιοκτησίας που δημιουργείται, το εμβαδόν αυτής, ο όγκος της, το ποσοστό συνιδιοκτησίας εκάστης ιδιοκτησίας στο ακίνητο, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε ιδιοκτησίας στις κοινόχρηστες δαπάνες (Θέρμανση, Καθαριότητα, Συντήρηση Ανελκυστήρα κ.α.).

Η Πράξη Σύστασης Ιδιοκτησίας, από την ώρα που συντάσσεται, αποτελεί το σημαντικότερο συμβόλαιο του ακινήτου. Ως εκ τούτου, η καταγραφή εμβαδών, χώρων και χρήσεων κάθε ιδιοκτησίας που δημιουργείται πρέπει να είναι απόλυτα ακριβής και να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης, θέλει να προβεί σε Τροποποίηση της Πράξης Σύστασης Ιδιοκτησίας για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. λόγω αλλαγής των τετραγωνικών μέτρων των ιδιοκτησιών, λόγω προσθήκης επιπλέον ορόφου ή ακινήτου, λόγω αλλαγής στους κοινόχρηστους χώρους του οικοπέδου).

Ειδοποίηση Cookies

Μάθετε περισσότερα για το πως αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί τα cookies.

Back to top